STATUT FUNDACJI „TRANSPORTER KULTURY”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą  „TRANSPORTER KULTURY”, zwana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mlaskotów 10, ustanowiona przez Jakuba Najbarta i Piotra Korzeniowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Ewę Żochowską-Zalewską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Stolarskiej 6 w dniu 15 września 2011 roku, Rep. A Nr  12 308/2011, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
  realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 3

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. kultury.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Szczegółowy zakres oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane są w rozdziale III niniejszego Statutu.

2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, w tym także świadczonych w formie wolontariatu.

§ 6

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1.         Celami Fundacji jest działalność kulturalna, oświatowa, w zakresie dobroczynności, a w tym:

a)         integracja środowisk artystycznych w Zjednoczonej Europie;

b)         kontynuacja wieloletniej współpracy miast Krakowa i Norymbergi w sferze kultury;

c)         promocja artystów i ich twórczości.

2.         Cele Fundacji mogą zostać zmienione w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie wystaw;

b)      organizowanie pokazów filmowych;

c)      organizowanie paneli dyskusyjnych;

d)     organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych;

e)      finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie artystów biorących udział w projektach Fundacji

f)       uaktywnianie opustoszałych kulturowo terenów miejskich poprzez sztukę;

g)      wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne artystów oraz studentów i absolwentów uczelni artystycznych;

h)      wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.

§ 9

 1. Realizując zadania statutowe – Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej,   
  z organami samorządów terytorialnych, a także z krajowymi i zagranicznymi fundacjami,
  instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z
  przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi,
  które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
  prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)         Wydawanie książek;

b)         Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

c)         Pozostała działalność wydawnicza;

d)        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

e)         Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

f)         Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

g)        Działalność wspomagająca edukację;

h)        Działalność usługowa w zakresie informacji:

i)         Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

j)         Rekalma.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczany na realizację celów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2.Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 zł (tysiąc złotych).

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

a)  darowizn, spadków i zapisów,

b)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

c)  dotacji i subwencji osób prawnych,

d)  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,

e)  dywidend i zysków z akcji i udziałów,

f)  odsetek bankowych od posiadanego kapitału,

g)  dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,

h) dochodów z działalności gospodarczej.

2.  Dochody uzyskiwane przez Fundacje przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

§ 14

Fundacja może ustanawiać wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji i winien   stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, za jednomyślną zgodą Fundatorów, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.

§ 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§ 18

1. Organami Fundacji są:

a)  Zarząd Fundacji.

2.  Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

3.  Fundator może być powołany w skład Zarządu. W takim przypadku członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.

4.  Liczbę członków Zarządu ustalają Fundatorzy, którzy także powołują i odwołują członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

5.  Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani wg zasad ustalonych jednomyślnie przez Fundatorów.

6.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu, działający samodzielnie.

7.  Zarząd Fundacji w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,

e) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji,

f) ustala kierunki prowadzenia działalności przez Fundację, w tym opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

g) ustala po zasięgnięciu opinii Fundatorów zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.

8. Posiedzenia Zarządu (w przypadku powołania zarządu wieloosobowego) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, decyzje podejmowane są w formie uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora lub członka Zarządu.

11. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 19

Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

§ 22

W uchwale o likwidacji Fundatorzy określają przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku, jednak zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203).

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 24

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.